LogoBruss’Help is een publiekrechtelijke vzw gemandateerd door de GGC en opgericht via de Brusselse Ordonnantie van 14 juni 2018 betreffende de noodhulp aan en inschakeling van daklozen. Bruss’Help heeft de volgende opdachten : de coördinatie en het overleg tussen diensten voor hulp aan thuislozen, het identificeren van de noden van thuislozen en hun doorverwijzing naar aangepaste diensten, het organiseren van de informatie betreffende thuislozen en het invoeren van een geïntegreerd sociaal dossier, statistische, wetenschappelijke en kwantitatieve analyse van het fenomeen thuisloosheid en de evaluatie van de programma’s.

Bruss’help voert voortdurend overleg met de diensten die hulp bieden aan thuislozen en heeft als taken :

 • « Het coördineren van de noodvoorzieningen voor thuislozen » : het organiseren van een team dat oproepen opneemt, het beheer van het sociale noodnummer, het uitzenden van straathoekwerkteams om een noodoplossing aan te bieden aan thuislozen, het invoeren van objectieve gegevens in een databank, het op elkaar afstemmen van de noodhulp aan thuislozen en het orienteren van thuislozen naar de voorzieningen in functie van hun noden en de beschikbare plaatsen.
 • « Het coördineren van de integratievoorzieningen voor thuislozen » : het programmeren van integratievoozieningen door de identificatie van de noden van thuislozen en de mensen die behoefte hebben aan begeleiding, het coördineren van de integratievoorzieningen, de orientatie van thuislozen naar de aangepaste diensten, het orienteren van thuislozen naar het bevoegde OCMW.
 • « Oplossingsgericht onderzoek en evaluatie » : als observatorium belast met het verzamelen van informatie, het ontwikkelen van kwantitatieve en kwalitatieve studies betreffende de problematiek van thuisloosheid en slechte huisvesting, geïntegreerde analyses en evaluaties produceren op basis van de ontwikkelde expertise alsmede de regionale en academische hulpmiddelen in overleg en samen met de actoren op het terrein.

 • Bruss’help staat in voor
  • de coördinatie en het overleg tussen diensten voor hulp aan thuislozen,
  • het identificeren van de noden van thuislozen en hun doorverwijzing naar aangepaste diensten,
  • het organiseren van de informatie betreffende thuislozen en het invoeren van een geïntegreerd sociaal dossier,
  • statistische, wetenschappelijke en kwantitatieve analyse van het fenomeen thuisloosheid en de evaluatie van de programma’s.

Inhoud van de functie

In opdracht van de Raad van Bestuur staat de directeur in voor de realisatie van de doelstellingen van het organisme :

 • De uitvoering van de doelstellingen toevertrouwd aan Bruss’Help in de Ordonnatie van 18/06/18, haar constructie en versterking.
 • Het verzekeren van de coördinatie en het beheer op het vlak van administratie, personeel en financiën.

Verantwoordelijkheden : 

 • Een financieel en administratief gezond beheer, een efficiënt gebruik van de middelen.
 • Het verder ontwikkelen van de organisatie conform de Ordonnatie betreffende de noodhulp en sociale integratie, de regionale politieke beleidsverklaring en de ministers verantwoordelijk voor de hulp aan personen.
 • Het ontwikkelen van een strategische visie. Het vertalen van de beslissingen van de Raad van Bestuur in organisationele en actieprogramm’s, het waken over goede informatieuitwisseling.
 • Het op een kwalitatieve en efficiënte wijze ontwikkelen van de diverse actielijnen (diensten) van Bruss’Help.
 • Het coachen van de teams, hen richting geven, motiveren en hen de kans geven te groeien en zich te ontwikkelen.
 • Waken over een goed werksfeer binnen de verschillende diensten en een goede samenwerking tussen de teams.
 • Het uitbouwen en blijvend steunen van het geheel van de partners en samenwerkingsverbanden.
 • Het vertegenwoordigen van de organisatie bij de overheden, organisaties, instellingen en het netwerk in het algemeen. Het optreden als woordvoerder, indien nodig.

Taken : 

Administratief beheer en HR

 • Het garanderen van het respect voor de regels, procedures en processen eigen aan de organisatie.
 • Met respect voor de wetgeving en in overleg met de Raad van Bestuur het ontwikkelen van het personeelskader en het instellen van een aanwervingspolitiek opdat er over de juiste competenties kan beschikt worden op het juiste moment in de context van een zich ontwikkelende organisatie.
 • Het ontwikkelen van een plan voor permanente vorming nodig om de kwaliteit van de organisatie de verzekeren en om te beantwoorden aan de doelstelling van de organisatie.
 • Her verzekeren van de coördinatie van de verschillende interne diensten gebaseerd op communicatie en overleg.
 • Samen met de dienst HR een gezond en efficiënt beheer van het personeel verzekeren.

Financieel en administratief beheer

 • Het opstellen van het budget van de organisatie, waken over het evenwicht en goed gebruik van de middelen.
 • Waken over de uitvoer van de projecten en administratieve dossiers met als doel het realiseren van de doelstellingen van de organisatie, instaan voor een snelle en kwalitatieve respons op de administratieve en wettelijke verplichtingen, het waken over de conformiteit van de dossiers in het licht van diverse inspecties.
 • Analyse van de financiele balansen van de organisatie.
 • Het coördineren en overzien van het administratief, financieel en boekhoudkundig werk.
 • Het onderhoud van de roerende en onroerende eigendommen van de organisatie.

Strategisch beheer

 • Het ontwikkelen van een goede kennis van het netwerk waarin Bruss’Help zich bevindt, de thuislozensector en aanpalende Brusselse sectoren.
 • Het ontwikkelen en definiëren, in samenwerking met de RvB en de Algemene Vergadering, van de visie en doelstellingen van de organisatie met als kern : het uitwerken van de verschillende actielijnen rond de functies coördinatie, orientatie, onderzoek en evaluatie.
 • Het uitwerken van nieuwe samenwerkingsverbanden om te kunnen antwoorden op de doelstellingen van de verschillende actielijnen (diensten).
 • Zich situeren binnen de sector en handelen in overeenstemming met het netwerk, de wetgeving en de politiek.
 • Het ontwikkelen van een kwalitatieve tussenkomst van de diensten van Bruss’Help in overeenstemming met de waarden van de openbare dienst : continuïteit, flexibiliteit en gelijkheid (van de gebruikers).

Kwalificaties en competenties :

 • Sociale, pedagogische of juridische Master of Bachelor.
 • Minimum 6 maand ervaring in een coördinerende functie of als teamverantwoordelijke.
 • Goede communicatieve vaardigheden in het Nederlands en het Frans (kennis van het Engels is een pluspunt).
 • Kennis van de institutionele structuur van Brussel en van de thuislozensector.
 • Kennis van financieel en administratief beheer.
 • Kennis van de reglementering rond openbare aanbestedingen.
 • Luistervaardig en bekwaam in conflictbeheersing.
 • Dynamisch en flexibel.
 • Competenties op het vlak van analyse en synthese.
 • Creatief en innoverend.
 • IT minded (kennis van databanken is een pluspunt).

Voorwaarden en contract

Voltijds contract van onbepaalde duur (38u/week).

Barema’s van de GGC (zie bijlage), anciënniteit en directeurspremie.

Maaltijdcheques en abonnement openbaar vervoer.

Indiensttreding zo snel mogelijk.

Solliciteren :

De kandidaturen met gedetailleerd CV en motivatiebrief dienen opgestuurd naar :

Geoffrey Cantiniaux, (Secretaris HR van Bruss’help), per mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ten laatste op 15 april 2020.