La Strada, het steunpunt thuislozenzorg Brussel

Het Steunpunt ‘la Strada’ werd opgericht door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, in overleg met de Franse en Vlaamse Gemeenschapscommissies en staat ten dienste van de sociale en politieke actoren. 

La Strada fungeert als beleidsinstrument dat tot doel heeft concrete en geupdate informatie te verstrekken inzake thuislozenzorgin het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de behoeften van de doelgroep zichtbaar te maken.

Het steunpunt poogt een grotere samenhang binnen de sector te bekomen door informatie te verstrekken, overleg te organiseren tussen federaties, organisaties uit het werkveld en beleidsmakers, en door te luisteren naar de verzuchtingen van de doelgroep. Verder wordt ook samenwerking met belendende sectoren gestimuleerd.

De drie kernopdrachten van la Strada:

1. Een observatorium: het Steunpunt verzamelt gegevens en adviezen binnen een gediversifiëerde sector, analyseert de Brusselse thuislozenzorg en formuleert beleidsaanbevelingen op basis van zijn expertise en overleg met de actoren op het terrein;

2. Een netwerkmiddel: het Steunpunt faciliteert overleg tussen organisaties, diensten, overheid en belendende sectoren in de complexe Brusselse context;

3. Een informatie- en bewustmakingsorgaan

De drie kernopdrachten worden meer specifiek uitgevoerd via:

  • De organisatie van een centrale gegevensregistratie: een gegevensdatabank die permanent wordt aangevuld en jaarlijks up-to-date wordt gehouden. Op basis hiervan worden de profielen en behoeften van dak- en thuislozen die in Brusselseverblijven, in kaart gebracht.
  • De publicatie van onderzoeksrapporten die toelaten om inzicht te verwerven in specifieke aspecten van dak- en thuisloosheid (dakloze vrouwen, telling van het aantal daklozen, …), evenals in specifieke sectoriële problematieken.
  • De organisatie van het Brussels overleg thuislozenzorg: tweemaandelijkse vergaderingen rond actuele thema's met de overheid (ministeriële kabinetten, OCMW-vertegenwoordigers...), vertegenwoordigers van de thuislozenzorg en belendende sectoren (gezondheid, geestelijke gezondheid, huisvesting). Dit overleg heeft als doel om informatie-uitwisseling te ondersteunen (praktijk-onderzoek-beleid) en beleidsaanbevelingen te formuleren.
  • De organisatie van een tweejaarlijkse dak- en thuislozentelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • Het beheer van een informatieplatform van de sector (PILS) met als doel om zoveel mogelijk hulpverleners in real time te informeren over het aantal beschikbare noodopvangplaatsen en de winteropvang.
  • Het publiceren, updaten en verspreiden van een “plan van de diensten thuislozenzorg en justitieel welzijnswerk”
  • Het organiseren en voorzitten van zogenaamde “Spreekruimtes“: ambulante vergaderingen waarop mensen met huisvestingsproblemen, hulpverleners, militanten, onderzoekers, verkozenen en gewone nieuwsgierigen uitgenodigd worden om samen na te denken over de problematieken van de sector.

    Klik hier om onze folder (NL/FR) te downloaden:Plaquette présentation de la Strada
La Strada is eveneens belast met de coördinatie van het justitieel welzijnswerk van de GGC

De in de grondwet vastgelegde rol van de Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie (GGC) om de verschillende instellingen die actief zijn op het Brusselse grondgebied te coördineren, is eveneens van toepassing in de complexe sector van het justitieel welzijnswerk. In dit kader heeft de GGC een instrument ontwikkeld om overleg en samenwerking te stimuleren tussen de drie gemeenschapscommissies (VGC, GGC en Cocof), de twee Gemeenschappen (Vlaamse en Franse) en het federale niveau (gevangenissen en administratie.) Deze opdracht werd aan la Strada toevertrouwd, die hiervoor een coördinatrice heeft aangeworven.

De algemene doelstelling is de toegang tot de hulpverlening met een kwalitatieve, integrale aanpak te bevorderen voor alle gedetineerden en hun naasten, ongeacht hun oorsprong of cultuur. Dankzij deze hulpverlening en diensten kunnen justiciabelen actief aan het sociale, economische, politieke en culturele leven deelnemen, wat de eerste stap is richting sociale integratie, overeenkomstig met de mensenrechten.

Om deze doelstelling te verwezenlijken, dient men vooreerst de obstakels te analyseren en wegwerken die aan de Brusselse institutionele complexiteit zijn verbonden, samenwerking te versterken tussen de hulpverleners van de verschillende erkende diensten, tussen de diensten en de directies van de gevangenissen, tussen gevangenen en hun naasten en andere openbare verenigingen en diensten die actief zijn in de gevangenissen.

In dit kader worden meer specifiek verschillende soorten acties gelijktijdig opgezet:

Op het vlak van het welzijnswerk: door het sociaal werk van de diensten justitieel welzijnswerk en de kwaliteit van hun aanbod te valoriseren en hen te ondersteunen in hun opdrachten

Op organisatorisch vlak: door het versterken van de banden met de openbare diensten en het verenigingsleven.

Op institutioneel vlak: door het ontwikkelen van coherente acties via een echte coördinatie tussen Brusselse instellingen; de vertegenwoordiging van de diensten justitieel welzijnswerk op alle niveaus, alsmede door dialoog en overleg met de gemeenschaps-, gewestelijke- en federale overheden (justitie, gevangeniswezen, sociale integratie, gezondheid, ...)

Op politiek vlak:  door  de toenadering van het sociaal beleid van de Brusselse Instellingen (met name door de voorbereiding en de opvolging van de werkzaamheden van de Brusselse Interministeriële Conferentie voor Justitieel welzijnswerk)

Voor meer informatie over het Justitieel Welzijnswerk, kunt u terecht op deze website.